کاربر گرامی،

به منظور ارج نهادن به نظرات ذی نفعان محترم دانشگاه تهران و جهت تامین رضایتمندی حداکثری ایشان و همچنین قدردانی از زحمات همکاران خدوم و زحمتکش دانشگاه تهران، خواهشمند است کارکنان مورد نظر را انتخاب نموده و فرم ارزیابی ایشان را تکمیل نمایید. شایان ذکر است که نتایج نظرات شما در چگونگی ارتقا کارکنان دانشگاه موثر خواهد بود.

*توجه: نتایج ارزیابی شما کاملاً محرمانه خواهد بود و تنها جهت اعمال در سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان و بدون اطلاعات شخص تکمیل کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

 

سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان