پرسش‌های متداول


امتیاز ارباب رجوع در کارنامه چگونه محاسبه می‌شود؟

حداقل تعداد ارباب رجوع مورد نیاز برای لحاظ کردن ۱۵% سهم ارزیابی ارباب رجوع ۳۰ نفر می‌باشد، چنانچه تعداد ارباب‌رجوع کمتر از ۳۰ نفر باشد، سهم مربوطه به نسبت سهم، بین سایر ارزیابی کنندگان تقسیم می‌شود و اگر تعداد بیشتر از ۳۰ نفر باشد میانگین نظرات در ضریب ۱۵% محاسبه می‌شود.

هر فرد چند بار در طول سال می‌تواند به همکاران نظر بدهد؟ 

کلیه پرسنل می‌توانند به عنوان ارباب رجوع با توجه به تعداد مراجعه به همکاران دیگر، نظر خود درباره ایشان را ثبت نمایند ولیکن با توجه به دوره ارزیابی عملکرد، در زمان گزارش گیری از" سامانه بازخورد رضایتمندی از عملکرد کارمندان"، آخرین نظر درباره هر فرد از سامانه استخراج می‌شود.

به عنوان مثال؛ یک نفر ۲۵ مرتبه به یکی از همکاران خود در این سامانه نظر داده است ولی در زمان اخذ گزارش از سامانه فقط آخرین نظر (با توجه به تاریخ) برای همکار مخاطب لحاظ خواهد شد.

چرا امتیاز ارباب رجوع در کارنامه ارزیابی عملکرد نیمه اول سال ۹۷ با امتیاز ارباب رجوع در سال ۱۳۹۷ در" سامانه بازخورد رضایتمندی از عملکرد کارمندان" مغایرت دارد؟ 

با توجه به اینکه مقرر شد ارزیابی سال ۹۷ طی ۲ دوره شش ماهه انجام شود، لذا امتیاز اخذ شده در کارنامه ارزیابی عملکرد نیمه اول سال ۹۷، بر اساس نظردهی های ثبت شده در" نیمه اول سال" ۹۷ از سامانه استخراج شده است ولی در حال حاضر در صفحه اصلی این سامانه، میانگین نظرات و تعداد نظرات مربوط به" کل سال ۹۷" می‌باشد. ‌‌‌‌‌‌‌